pojam-muzike

Posted: decembar 21, 2011 in MUZIKA

Za muziku se od najstarijih vremena vezuju pojmovi harmonije i proporcije. Dok se princip harmonije mislio uvek u vezi sa opštom harmonijom,  proporcija se tumačila kao konsonantnost pri čemu je „konsonantnost“ kosmosa i različitih stupnjeva saznanja shvatana kao muzička konsonantnost. Da je sve na ovom ostalo, stvari bi bile daleko jednostavnije i muzika bi(teorijski gledano)ostala ono što je oduvek bila- kosmologija. Ali već u vreme Aristotela naglasak se sa pitagorejskog-platonovskog noetičkog tumačenja i istraživanja fenomena muzike, ne bez znatnog uticaja sofista i Demokrita, preneo na muzičku praksu i od tog vremena mišljenje muzike se neprestano kretalo izmedju noetskog(umnog) i praktičnog pola, pa se od tada i razlikuju musica theoretica i musica practica.

U poslednjih nekoliko vekova musica practica nametnuće se kao jedina forma muzike, kao jedini njen pojavni oblik. Nimalo slučajno , a sa punim razlogom, Feručo Buzoni će početkom xx veka  i reći da istorija muzike nije duža od četiri veka. Ali istorija koje muzike? Jasno je da on tu nema u vidu Muziku, več praktičnu muziku novog doba koja se sticajem različitih okolnosti, ponajviše po logici same stvari, završila upravo u to vreme, sa delima Čajkovskog(VI simfonija) i Rahmanjinova, a što je već bilo nagovešteno u Betovenovoj monscheinsonate(mesečeva sonata) kao i njegovim poznim gudačkim kvartetima.

Realizovana muzika se završila, kao što su dovršene i neke od prirodnik nauka. Ono što je od nje ostalo sve manje se čuje i oseća na adekvatan način, sve manje razume. Živimo u prostoru ispunjenom zvucima od kojih neki sklopovi i dalje pretenduju da se nazovu muzičkim delima. Gde je ona muzika koja je nekad nadahnjivala i uznosila čoveka u oblast transcedentnog? Šta je ostalo od muzike i od mišljenja muzike? Šta to uopšte danas zvuči i koje nas to melodije zapljuskuju?…

Zapravo u knjizi „filozofija muzike“ neće biti reči o problemima muzičke prakse već o filozofiji muzike, tačnije o nastojanjima da se odredi mesto muzike u kosmosu. Izlaganje počinje stavovima o prirodi i funkciji muzike koje nalazimo u delima najznačajnijih filozofa prošlosti a završava se shvatanjem o tome kako je realizovana muzika koju većina od nas smatra za jedini oblik muzike, samo jedan od mogućih oblika egzitencije muzike i potom završava konstatacijom da je agonija u kojoj se nalazi sva muzika XX veka samo znak njene prevremene ali logične smrti….Sasvim je izvesno da se realizovana muzika mogla misliti u dve pojmovne ravni: ontološkoj i estetskoj a da pritom ima tri pojavna oblika: u prvu grupu spada pitagorejska muzika kojom dominira harmonika(to je“kosmička“muzika koja je nastojala da bude u saglasju sa harmonijom i strukturom kosmosa i vremenski ta muzika postoji do IV veka pre n.e.). Za njom sledi „psihološka“ muzika koja za svoj predmet ima oblikovanje duše(ona je „tehnička“u izvornom značenju reči techne. To je muzika o kojoj govori Platon i koja traje do XVII veka, sa tim što tu spada i vreme vladavine modalne harmonije u muzici kojom dominira misticizam Ekharta i nominalizam Okama a koja traje od 1321-1602). Nova muzika kojom dominira izraz nastaje nakon 1602. Ona nastoji da govori jezikom osećanja, njom vlada tonalna harmonija i to je muzika koja na teorijskom planu počinje sa traktatom Dj.Kačinija 1602 a završava se traktatom Buzonija i muzičkom praksom Rahmanjinova i majstorom zvona Konstantina Saradževa.

Čitav taj period realizovane muzike(od 6 pre n.e. pa do tridesetih godina XX veka)jeste vreme pokušaja da se realizuje muzika koju misle filozofi, a o kojoj je prvi progovorio Pitagora….(deo iz knjige“filozofija muzike“prof.Milana Uzelca)

Advertisements

Filozofija muzike kao naziv bloga je sa jedne strane izabran zbog samog seminara koji se tiče nastave u muzičkoj školi, a druge zbog toga što ovaj naslov iziskuje i dozvoljava  izvesnu dubinu i širinu. Zapravo sam hteo da izbegnem usku ograničenost na muzičke predmete i njihovu problematiku o kojoj je već toliko toga pisano na zanimljiv i manje zanimljiv način. U ovom blogu želim da pomenem i preporučim svim mojim kolegama koji nisu imali prilike da se sretnu sa  knjigom prof.Milana Uzelca“filozofija muzike“  sa ciljem da ih zainteresujem i podelim radost-saznanja koja mi je ova knjiga pružila, a đake i studente podstaknem na emocionalno, intelektualno i duhovno usavršavanje. U članku koji sledi će biti prikazani neki delovi iz knjige koji o muzici govore na nesvakidašnji način.

Hello world!

Posted: decembar 11, 2011 in PEDAGOGIJA

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.